Voorwaarden

Algemene voorwaarden


Reservering

 • De reservering is definitief nadat de gast een bevestiging per mail heeft ontvangen met een boekingsnummer. Deze voorwaarden worden meegezonden met het mailbericht.
 • De camper staat ter beschikking op de afgesproken plaats en tijd en dient door de gebruiker op de laatste dag van het arrangement op de afgesproken tijd en plaats te worden teruggebracht;
 • Als de camper later wordt teruggebracht dan overeengekomen dan wordt een extra vergoeding in rekening gebracht van € 50,- per uur;
 • RetroVWbus als organiserende partij behoudt zich te allen tijden het recht voor om, zonder opgave van redenen, het arrangement te weigeren.

 

Eisen

 • De gast en een eventuele tweede gemachtigde bestuurder is minimaal 25 jaar en beschikt tenminste vier jaar over een geldig rijbewijs;
 • De gast is verplicht de afgesproken arrangementsprijs te voldoen voorafgaand aan de afgesproken gebruiksperiode, binnen de in de bevestigingsbrief aangegeven termijn.

 

Gebruik

 • Het arrangement en de bijbehorende Volkswagen Camper is bedoeld voor een comfortabel verblijf voor twee personen. Het meerijden of overnachten van familieleden, vrienden of (on)bekenden in de camper is nadrukkelijk niet toegestaan;
 • Het arrangement is inclusief een route van maximaal 200 kilometer. Het staat de gast vrij om van deze route af te wijken, echter het maximum aantal vrije kilometers bedraagt 250, tenzij anders overeengekomen. Voor iedere kilometer meer wordt een bedrag van € 0,35 per kilometer in rekening gebracht;
 • Het arrangement is bedoeld om te genieten van landschappelijke routes in Nederland, het gebruik van snelwegen en rijden in het buitenland is derhalve niet toegestaan;
 • Roken in de camper is verboden;
 • De gebruiker is verplicht de meegegeven instructies op te volgen;
 • Uit overwegingen van veiligheid en hygiëne is het niet toegestaan huisdieren mee te nemen;
 • De Camper wordt ter beschikking gesteld met een volle benzinetank en dient ook weer met een volle benzinetank te worden terugbezorgd. De brandstofkosten zijn voor rekening van de gast.

 

Schade en risico’s

 • Het verblijf in de camper geschiedt geheel op eigen risico;
 • De camper betreft een voertuig uit 1981 en is derhalve qua verkeersveiligheid niet te vergelijken met de hedendaagse eisen. Zaken als airbags, kreukelzone’s, rembekrachtiger, antiblokkeersysteem (ABS) zijn niet aanwezig. De camper is APK gekeurd en is onderhouden door een professioneel garagebedrijf. Het staat de gast verder vrij om het voertuig naar eigen inzicht en voor eigen rekening nader te inspecteren.
 • Eventuele aangerichte schade aan de camper, de inventaris of het toebehoren, veroorzaakt door de gast, komt voor rekening van de gast;
 • Voor schade ten gevolge van een verkeersongeval is een WA verzekering afgesloten. Eventuele cascoschade is voor rekening van RetroVWbus. Het eigen risico voor de gast bedraagt € 750,- tenzij het eigen risico is afgekocht;
 • Eventuele boetes, gerechtskosten etc. komen voor rekening van de gast.

 

Legitimatie

 • Bij aanvang van het arrangement is een dubbele legitimatie verplicht (rijbewijs + paspoort of identiteitskaart) voor de gast en de eventuele tweede bestuurder.

 

Annulering

 • De gast dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter post bezorging geldt als annuleringdatum.
  Bij annulering is de gast verschuldigd:
  – tot 4 weken voor aanvang van het arrangement: 50% van de arrangementsprijs
  – tot 1 dag voor aanvang van het arrangement : 90% van de arrangementsprijs
  – vanaf de aanvangsdatum: 100% van de arrangementsprijs
 • Het eerder terugbrengen van de camper zal nooit een restitutie van (of een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.

 

Kwaliteitsgarantie

 • Mocht voorafgaand aan het arrangement iets zijn wat niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken en/of met de beschrijving van de Camper zoals omschreven op de website Retrovwbus.nl dan krijgt de gast de keuze om af te zien van het arrangement en zal het volledige bedrag worden teruggestort.
 • Mocht zich tijdens het arrangement iets voordoen wat niet in overeenstemming is met de gemaakte afspraken, en niet is te wijten aan een overmachtsituatie, dan vindt na afloop volledige restitutie plaats.